Sekizbit Bilişim ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra MediBulut olarak adlandırılacaktır.)’nin “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun 10.maddesi kapsamında, “Aydınlatma Yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu metinde yer alan terimler, 6698 sayılı Kanun, Yönetmelikler ve Tebliğler ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Kurul ve İlke Kararlarında belirtilen tanımları ifade eder.

Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

MediBulut, kişisel verileri, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Kayıt Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekte ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtildiği üzere işlenebilmektedir.

Bu kapsamda hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

MediBulut tarafından kişisel veriler aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

Yukarıda sayılan kişisel ver MediBulut ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde özenle ve mevzuat hükümlerine uygun korunmaktadır

Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

MediBulut tarafından elde edilen ve veri işleme faaliyeti çerçevesinde elde ettiği kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmaksızın 3. Kişilere/kurum aktarmaz. Kanunen zorunluluk hali istisnadır. Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan yasal düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yine yukarıda açıklanan amaçlarla;

Kişisel Verilerin İşlenmesinde İlgili Kişisinin Açık Rızasının Alınması

MediBulut tarafından işlenen kişisel veriler, 6698 sayılı kanun gereği ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Yine 6698 Sayılı Kanun gereği aşağıdaki şartların bulunması halinde açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel veri sahibine ait haklar:

Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verilerin işleme amaçlarının ortadan kalkması, Kanun ve Mevzuat çerçevesinde zorunlu saklama süresinin dolaması ile kişisel veriler silinir/yok edilir/anonim hale getirilir.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri belirtilen haklarınıza ilişkin talepleri, yine aşağıdaki “Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanılması” başlığı altında belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması:

Veri sorumlusu hakkında bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Unvan Sekizbit Bilişim ve Ticaret Limited Şirketi
Adres Maslak Mahallesi, Büyükdere Cd. No:245 USO Center Kat:15 Sarıyer/İstanbul
Telefon No 216 337 72 33
Fax No ---
E-posta Adresi [email protected]
Kep Adresi

Talepler niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde kural olarak ücretsiz sonuçlandırılır. Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca işlemin ayrıca maliyet gerektirmesi durumunda, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.