1. Sözleşmenin Tarafları
  1. Bir tarafta; Maslak Mahallesi, Büyükdere Cd. No:245 USO Center Kat:15 Sarıyer/İstanbul Türkiye adresinde bulunan Sekizbit Bilişim ve Tic. Ltd. Şti. ( kısaca “MediBulut” olarak anılacaktır.)
  2. Diğer tarafta; işbu sözleşmenin 11. Maddesinde detayları belirlenen ............................................................................................................................... ...................................adresinde bulunan kişi/kurum .................................................................................. ( kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.)
  3. Sekizbit Bilişim ve Tic. Ltd. Şti. ve ........................................................................................, ayrı ayrı “TARAF” ve iki taraf birlikte“TARAFLAR” olarak anılacaktır.
  4. Taraflar işbu Sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresi olduğunu, işbu adreslere yapılacak tebligatların tebliğ edilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.İşbu adreslerde yapılacak değişiklikler yazılı olarak bildirilmekle geçerli olacaktır.
 2. Sözleşmenin Konusu
  1. MediBulut ve MÜŞTERİ arasında ürün ve ürüne ait olan www.uzman.medibulut.com.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin ( SİTE olarak anılacaktır.) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetlerin hüküm ve koşullarını belirler.
  2. İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin sözleşme düzenlenirken vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda hizmet kullanımı ve alacağı hizmetleri ve işbu iş ve işlemlere ödenecek ücretleri düzenlemektedir.
  3. MediBulut’un, Sağlık Bakanlığı tarafından Müşteri’ye sağlanan Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi kodu ve şifresi ile USS/E-Nabız sistemine entegre olması ve veri gönderebilmesi için gerekli altyapının müşterinin kullanımına sunmasıdır
 3. Taraflar’ın Görev, Sorumluluk ve Yetkileri
  1. MediBulut, MÜŞTERİ tarafından ( MÜŞTERİ’nin hastalarına 6698 sayılı KVK Kanunu gereği bilgilendirme yaptığı, hastalarının açık onayını aldığı ve veri işleyen olarak MediBulut’a tüm idari, teknik ve güvenlik önlemlerini aldığına sorumluluğun kendisinde olması koşulu ile) üründe Diş Hekimi muayenehanelerine yönelik randevu takibi, hasta bilgileri ve takibi, gelir-gider takibi, raporlama, tedavi bilgileri girişi ve takibi, hastaya ilişkin dosya kayıt etme gibi yönetimsel işlemlerin otomasyona bağlanmasını taahhüt eder. Ürün 7/24 çevrimiçi olarak çalışan yapısıyla istenilen her yerde muayenehane yönetim işlemlerine ulaşılmasına imkân tanıyacaktır. MediBulut, ücretin tahsili ile söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt etmektedir.
  2. MediBulut, müşterilerinin ürüne yükleyeceği dosyalar için 1GB ve bu dosyaların yedekleri için 1GB olmak üzere toplamda 2GB veri alanını müşteriye tahsis edecektir. Asıl veri alanının dolması ve müşterinin talep etmesi durumunda ekstra veri alanı ayrıca ücretlendirilerek müşterinin kullanımına tahsis edilecektir.
  3. Müşterinin sisteme verileri (hasta bilgileri, tedavi bilgileri, ajanda kayıtları gibi) girmek suretiyle yaptığı kayıtların tutulacağı veri tabanı alanları için herhangi bir kısıtlama ve ek ücretlendirme bulunmayacaktır.
  4. Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra MediBulut, sözleşmede detayları belirtilen hizmete ilişkin erişim bilgilerini ve şifreleri müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin gizliliğine dair önlemleri MÜŞTERİ alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ hatasından, güvenlik açığından kaynaklanan herhangikonu sınırı olmaksızın işbu sözleşme kapsamında bulunan tüm hususlarda doğacak zarardan gayrikabili rücu MÜŞTERİ tek başına sorumludur.
  5. MÜŞTERİ aldığı hizmet dahilinde MediBulut tarafından MÜŞTERİ’ye yapılan veya sitede yayınlanan beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ, hizmetten faydalanırken MediBulut tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, almış olduğu üründe kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz, devredemez.
  6. MediBulut yalnızca Ürün'e ilişkin altyapı ve hizmeti sağlamaktadır. Ürün'de oluşturulan ve paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri, Ürün'de oluşturulan belgelerin veya Ürün'e yüklenen bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, Ürün dahilinde barındırdığı tüm bilgi ve dokümanlardan, e-posta, sms hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Ürün'de oluşturulan ve paylaşılan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Hukuku başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması münhasıran MÜŞTERİ'ye aittir. Ürün'ün işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle, MÜŞTERİ'nin Ürün'den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilinecek olup, bu konuda doğabilecek uyuşmazlıklardan dolayı MediBulut herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  7. MediBulut ürüne ilişkin altyapı hizmeti sunmaktadır. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un md. 8/2 “Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür.’’ ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin 9/3 maddesindeki “Hizmet sağlayıcının alıcının ret bildirimi için ticari elektronik iletide müşteri hizmetleri numarası kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini vermesi gerekir. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalı ile gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalı ile sağlanır.” Düzenlemesi nedeniyle içeriğik sorumluluğu tarafımızda olmayan ticari iletileri mevzuat çerçevesinde göndermek MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ tarafından işbu sorumluluğa aykırı hareket edilmesi halinde MediBulut’un karşı karşıya kalacağı cezai ve hukuki yükümlülükler MÜŞTERİ’YE rücu edilecektir. MÜŞTERİ işbu hükmü koşulsuz şartsız kabul ve beyan eder.
  8. MÜŞTERİ, Ürün'e MÜŞTERİ tarafında kişisel verileri yüklenecek hesaplar bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatına haiz olduğunu, kişisel verilerin Ürün'e yüklenmesi ve veri işleyen sıfatını haiz MediBulut tarafından bu verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere bu kapsamda MÜŞTERİ tarafında Ürün'e kayıt edilmiş hesaplardan gerekli onayların alınması, MÜŞTERİ tarafından Ürün'e kayıt edilmiş hesaplara gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu, bu kapsamda MediBulut'un maruz kalabileceği her türlü talep ve zararın kendisine rücu edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
  9. MÜŞTERİ, MediBulut'un, Ürün kapsamında MÜŞTERİ veya MÜŞTERİ tarafında ürüne kayıt edilmiş hesaplar tarafından paylaşılan bilgi ve belgeleri kullanarak, söz konusu bilgi ve belgeler içindeki kişisel verileri anonimleştirmek suretiyle, MÜŞTERİ ya da MÜŞTERİ tarafında ürüne kayıt edilmiş hesapların kimliğini ifşa etmeden istatistiki değerlendirmeler yapabileceğini kabul eder.
  10. MediBulut tarafından Site ve Ürün'ün iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Site'ye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol(IP) adresi, Site'ye erişilen saat, Site'de nulunulan sırada erişilen sayfalar ve Site'ye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
  11. MediBulut, MÜŞTERİ'nin bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde, yasal gereklere uygun hareket etmek ve MediBulut'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve Ürün ve MediBulut'un haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
  12. Site ve Ürün'ün virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar ve yasal kriterler dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Müşteri'nin kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.
  13. MediBulut, Ürün'de değişiklikler yapma, Ürün'ün yeni sürüm, yayın, genişletimiş biçimlerini vb. çıkarma, Ürün'e yeni özellikler ekleme veya mevcut özelliklerini kaldırma hakkına sahiptir.
  14. MediBulut ürüne müşteri tarafından kaydedilmiş bilgileri MÜŞTERİ’nin bilgisi olmaksızın hiçbir kurum, kuruluş ve 3. şahıs ile yasal zorunluluklar dışında paylaşmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
  15. MediBulut ürüne MÜŞTERİ tarafından kayıt edilmiş bilgileri MÜŞTERİ’nin kendi bilgisayarına aktarabileceği bir alt yapıyı her zaman hazır bulunduracağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
  16. MediBulut, verdiği hizmeti sözleşme tarihinden itibaren en az 5 yıl süreyle kesintisiz olarak vereceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
  17. MediBulut sağladığı ürün ve hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-posta, sms ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama sorumlulukları MediBulut’ a aittir. MediBulut MÜŞTERİ’nin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım ve talep halinde silme, imha etme, anonimleştirme yahut yasal olarak yok etme işlemine tabi tutacağını taahhüt eder. Buna rağmen doğal afetler veya kamu yaptırımlarından dolayı MediBulut hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hasarlardan ve zarardan MediBulut sorumlu değildir.
  18. MediBulut, sunduğu ürün ve hizmetleri süresi bitiminden sonra durdurma veya hizmeti tamamen iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Süresi dolmuş veya ödemesi sağlanmamış hizmetlerin iptalinden sonra MediBulut’ un herhangi bir veri kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  19. Hasta randevu takip bilgileri ve muayenehane gelir-gider takibi işlemleri, hasta bilgileri kullanım sorumluluğu e-posta ve sms kullanım sorumluluğu müşteriye aittir. MediBulut bu bilgi ve hizmetlerin planlı bakım ve %0,1 altında kalan süreçte yaşanabilecek arıza durumları haricinde 7/24 müşteri tarafından ulaşılabilir olacağını taahhüt eder.
  20. MediBulut, Toplu mail gönderimi ya da İsteksiz mail iletimi (spam e-mail) hizmeti sunmamaktadır. Sağlamış olduğu hizmetler üzerinden bu tarz gönderimler yapılamaz. Bu tarz gönderimlerin yapılması durumundan doğabilecek her türlü sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.
  21. MediBulut, Müşterinin kendi ÇKYS kodu ve Şifresi ile USS/E-Nabız sistemine entegre olması ve veri gönderebilmesi için gerekli altyapıyı müşterinin kullanımına sunacaktır.
  22. MediBulut USS/E-NABIZ sistemine veri gönderimi için herhangi bir ekstra ücret talep etmeyecektir. Ancak kamu kuruluşlarının veri gönderimi için MediBulut’tan ücret talep etmesi durumunda, MediBulut bu maliyetleri müşteriye yansıtma hakkını saklı tutar.
  23. Sözleşme esnasında verilen bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından bu bilgilerin hatasız, eksiksiz ve doğru verdiği varsayılmaktadır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt eder
  24. MediBulut, ileride şirket yapısında oluşabilecek değişiklikler nedeniyle, işbu Sözleşme kapsamındaki işin bir başka şirkete devredilmesi söz konusu olduğu durumda, Sözleşmeyi sözü edilen yeni firmaya, aynı koşullarda devredebilecektir. Bu durum sözleşmenin yükümlülüklerinin yeni firma ve müşteri tarafından aynen yerine getirmesine bir engel teşkil etmeyecektir.
 4. Fikri Mülkiyete İlişkin Haklar
  1. Ürün içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, MediBulut'a ait sistemler ve Ürün'ün tüm mali, manevi ve ticari hakları MediBulut'a aittir. MediBulut, MÜŞTERİ'ye Ürün üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup MÜŞTERİYE'ye tanınan bu sınırlı kullanım hakkı MediBulut’a karşı, MediBulut'un başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.
  2. MÜŞTERİ, Ürün'ü yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, temin ettiği lisans kapsamının dışında kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda MediBulut tarafından Ürün kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca MÜŞTERİ'nin Ürün veya MediBulut sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Ürün, MediBulut ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Ürün'ün ve Ürün'e ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Ürün'den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya Ürün'e orantısız yük bindirmesi; Ürün'ün kaynak kodlarına veya MediBulut'un sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Ürün'ün çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, MediBulut sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
  3. MÜŞTERİ, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde MediBulut ve Ürün ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder. MÜŞTERİ ayrıca söz konusu yasaklara, MÜŞTERİ ile Ürün'ü lisanslı kullanan diğer kullanıcıların da uymasını sağlamakla yükümlü olup, MÜŞTERİ ile birlikte Ürünü lisanslı kullanan diğer kullanıcıların, bu kapsamdaki her türlü aykırılığından müteselsilen sorumlu olacaktır.
 5. Sorumlulukların Sınırlandırılması
  1. MediBulut, Ürün'ü “Olduğu Gibi” sağlamakta olup Ürün'ün hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Müşteri'nin kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddiası bulunmamakta olup bu yönde taahhüt vermemektedir. MediBulut, MÜŞTERİ'nin (i) Ürün'ü kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Ürün üzerinde MÜŞTERİ, MÜŞTERİ ile birlikte Ürün'ü lisanslı kullanan diğer kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.
  2. MÜŞTERİ ve MÜŞTERİ ile Ürün'ü lisanslı kullanan diğer kullanıcıların, Ürün'de oluşturulan belgelerden ve bunların içeriklerinden, bu belgelerin ve Ürün'ün kullanımından münhasıran sorumludur. MÜŞTERİ, belgeler, içerikler, hizmet, fikri mülkiyet ihlalleri ve Ürün'ün kullanımına ilişkin olarak MÜŞTERİ ile Ürün'ü lisanslı kullanan diğer kullanıcılar, üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) MediBulut'u beri kıldığını kabul eder.
  3. Müşteri, Ürün üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda MediBulut'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını,MediBulut'un Ürün'ün herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhütte bulunmadığını, Ürün'ün işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
 6. Sözleşmenin Süresi
  1. İşbu Sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından veya birebir satış sırasında MediBulut’a iletilmesi ile tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
  2. Sözleşme süresi aksi belirtilmediği sürece 1(bir) yıl olup, Müşterinin sözleşme bitim tarihinden önce veya sözleşme bitiş tarihini takip eden 1 ay içeresinde bir sonraki yıla ait lisans bedelini ödemesi durumunda otomatik olarak uzar.
 7. Mali Hükümler
  1. İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. İşbu bedel sözleşme ekinde EK-1 numaralı ek ile belirtilmiştir. Belirtilen ücretlere KDV dahil edilerek hesaplanır ve müşterinin onayına sunularak fatura karşılığında tahsilat gerçekleşir.
  2. Ürün için sözleşme tarihinde lisans ve yenileme ücretleri EK -1 ekinde belirtilmiş olup, MediBulut bu ücrete her yıl zam yapabilir. MÜŞTERİ işbu bedel artırımını kabul edeceğini şimdiden beyan ve taahhüt eder. MediBulut’un yapabileceği en fazla zam oranı, bir önceki yıla ilişkin Tüfe oranının 5 puan fazlası olarak sınırlandırılmıştır.
  3. MÜŞTERİ, ürün yenileme yapmak istemez ise veya yenilemeyi farklı bir kullanıcı üzerinden yapmak isterse bu durumda o tarihte belirtilen yeni ürün ücreti üzerinden kayıt yaptırmak durumundadır. Sözleşme sahibi müşteriler sözleşmelerinde bulunan fiyat çizelgesi üzerinden ücretlendirilmeye devam edecektir.
  4. MediBulut, sözleşme tarihinden sonra yürürlüğe giren kamu yaptırımlarıyla ürünün kullanımına ilişkin ortaya çıkan ekstra maliyetleri MÜŞTERİ’ye yansıtma hakkını saklı tutar.
  5. Ücret, MÜŞTERİ ile yapılan özel bir sözleşme olmadığı sürece sipariş işlemi sırasında veya fatura kesim tarihinden itibaren 7 iş günü sonuna kadar nakit, banka kanalı veya kredi kartı ile müşteri tarafından ödenecektir.
  6. MÜŞTERİ’nin ödemeyi geciktirmesi durumunda MediBulut gecikme farkı yansıtma hakkını saklı tutar.
  7. MediBulut, MÜŞTERİ ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, askıya alma ve kapalı tutma hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ’nin bu sebeple karşılaşacağı zarar ve ziyanlardan sorumlu değildir
  8. MÜŞTERİ, MediBulut’tan aldığı hizmetten memnun kalmaması durumunda, sözleşme tarihinden itibaren ilk 10 gün içeresinde hizmetin iptalini yazılı olarak talep edebilir. Bu durumda aktivasyon ve kullanılan SMS kredisi ücretleri yapılan ödemeden düşülerek müşteriye ücret iadesi YAPILAN ÖDEME TÜRÜNE GÖRE VE 20 iş günü içeresinde yapılır.
  9. Ürün ücretlendirmesi, lisans başlangıcında yıllık olarak yapılacak olup lisans bitimine kadar kullanıcılar herhangi bir aylık ücret ödemeyeceklerdir. Lisans ücreti KDV dâhil olarak toplam miktar şeklinde belirtilerek müşteri tarafından yıllık olarak tek seferde fatura karşılığı ödenecektir.
 8. Hesabın Askıya Alınması ve Sözleşmenin Feshi
  1. MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmede belirtildiği şekilde ödeme yapmaması, ödeme yapmayı geciktirmesi yahut işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere uymaması durumunda Ödeme ile ilgili kurallara uyulmaması durumunda, MediBulut MÜŞTERİ’ye verilen hizmetlerin tümünü durdurma, askıya alma, hesap erişimini sınırlandırma ve hesabı silme hakkını saklı tutar.
  2. MÜŞTERİ, MediBulut tarafından askıya alınan hesap erişiminde e-posta, sms, web erişimleri yapamaz ve MÜŞTERİ’nin e-posta, sms hesapları dondurulur. MÜŞTERİ, sorumluluğun kendisinde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
  3. MÜŞTERİ işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin 1. Ve 11. maddesinde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 (yedi) iş gününden fazla devam etmesi halinde, MediBulut hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
  4. MÜŞTERİ, aldığı hizmetlere karşılık fatura tarihini takip eden 7(yedi) iş günü içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır.
  5. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her türlü alacak için MediBulut’ un MÜŞTERİ aleyhine dava açması ya da icra takibi yapması halinde bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %20'si Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
  6. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde MediBulut’un teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder
  7. 8.3. maddede gerçekleşecek fesih sonrasında MÜŞTERİ; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, kabul ve taahhüt eder.
  8. MÜŞTERİ, gerekçe göstermeksizin, işbu sözleşme ermeden 10 (on) gün öncesine kadar DENTALBULU’u yazılı olarak ihtar etmek şartı noter kanalı ile ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile )ile işbu sözleşmeyi sözleşme süresi bitiminde feshetme hakkına sahiptir.
  9. İşbu Sözleşmenin sona erme süresinden önce MÜŞTERİ’nin sözleşmeyi feshetmesi ya da sözleşmenin TARAFLARCA iptali halinde, MÜŞTERİ ürüne ödemiş olduğu yıllık lisans ücretini talep etmeyeceğini kabul eder. Yalnızca hesabına yüklemiş olduğu sms kredilerinin kalan miktarına denk gelen tutarın iadesini talep edebilir.
 9. Diğer Hükümler
  1. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MediBulut işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar ve küresel ya da ülkesel çapta pandemi ilanı gibi taraflarca öngörülemeyecek olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınacaktır
  2. MediBulut, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, Sözleşme’nin yayın tarihinde MÜŞTERİ bakımından hüküm ifade edecektir.
 10. Delil Sözleşmesi, Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

  İşbu sözleşme uyarınca MediBulut ile MÜŞTERİ arasında yapılacak her türlü yazışma, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda resmi kayıtlar, elektronik bilgiler, bilgisayar kayıtları ve her türlü taraflarca kanıtlanabilen yazışmalar, görseller bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini HMK md. 193 anlamında delil sözleşmesi niteliğindedir. Bu sözleşmede hüküm altına alınmayan hususlarda Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunundaki hükümlerle, Türk Hukuk Sistemindeki genel hükümler uygulanır. Bu sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda ise, İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul icra daireleri yetkilidir.

 11. Müşteri Bilgileri
  Ad-Soyad/Şirket Ünvanı :
  TC Kimlik No/Vergi No :
  Vergi Dairesi :
  Adres :
  Telefon No :
  E-posta Adresi :
  MediBulut Lisans No :
  Randevu Modül Sayısı :
 12. Son Hüküm, Yürürlük ve Sözleşme Ekleri

  İş bu sözleşme,12 (oniki) maddeden oluşmakta olup, taraflar arasında _____/_____/______ tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imza altına alınmış yahut www.uzman.medibulut.com internet sitesinde işbu sözleşmenin MÜŞTERİ tarafından onaylanması ile karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

  EK-1 MediBulut 2023 yılı Fiyat Listesi
  EK-2 Veri Sorumlusu ile Veri İşleyen arasında sözleşme
  Hizme Sağlayıcı
  Sekizbit Bilişim ve Ticaret Ltd. Şti.
  Yetkilisi
  Eren Demir
  Müşteri
Ek 1 - MediBulut 2023 yılı Fiyat Listesi
KDV Hariç KDV Dahil
Uzman MediBulut Yıllık Lisans Ücreti (1 Uzman Modülü Dahil) 7200 TL 8640 TL
Ek Uzman Modülü (Her Uzman İçin) 2400 TL 2880 TL